ജയ രാജൻ

1977 ജൂലൈ 8 ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എം ജെ രാജന്റെയും നിർമലയുടെയും മകളായി ജനിച്ചു.

Extracts

Women Writers of Kerala

View all Authors