മലയാളത്തിന്‍റെ എഴുത്തുകാരികളില്‍ നിന്നുള്ള അഭിമുഖം

മലയാളത്തിന്‍റെ എഴുത്തുകാരികള്‍". കോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ്, 2002

സാറ ജോസഫ്‌ അഭിമുഖം

സിതാര അഭിമുഖം

സുഹറ അഭിമുഖം

ഗീത ഹിരണ്യന്‍ അഭിമുഖം

ഗ്രേസി അഭിമുഖം

മാധവിക്കുട്ടി അഭിമുഖം

പ്രിയ എ എസ് അഭിമുഖം

അഷിത അഭിമുഖം

ചന്ദ്രമതി അഭിമുഖം

ചന്ദ്രിക അഭിമുഖം